Buscar...

Anuncio Persoal Peón Mantemento da Piscina Municipal

Compartir

A N U N C I O
A Comisión seleccionadora encargada de valorar os méritos para a contratación laboral eventual de un praza de persoal laboral, aprobada por Decreto da Alcaldía de data 13-04-2011, acordou:
Primeiro.- Admitir as solicitudes presentadas para as seguintes prazas:
PRAZA DE PEON MANTEMENTO PISCINA:
– FREIRE FERRO, DOLORES.
– CASTRO ABILLEIRA, JAVIER
– MONTEAGUDO PEREZ, EMILIA
– SILVA ABELLEIRA. MIGUEL
– CASCALLAR LOUREIRO, JOSE RAMON
– RIVAS GONZALEZ. MERCEDES
– SALGUEIRO BEA, REBECA
– RUIBAL PEREIRA, MANUEL
– CASTRO FARTO, ICIAR
– PEREZ CALVO, ESTEFANIA
– FERNANDEZ ALVAREZ, ARMANDO
– CAL FERNANDEZ, OSCAR
En cumprimento do disposto na base cuarta da convocatoria, na valoración dos méritos alegados polos concursantes acadouse o seguinte resultado pola orde de puntuación obtida:
1º.-PRAZA DE PEON MANTEMENTO PISCINA
1.- FREIRE FERRO, DOLORES
1.- Servicios prestados en postos similares,
ata a data do anuncio desta convocatoria
no boletín oficial da provincia, 5,00
2.- Cargas familiares, 0,00
3.- Por antigüidade de inscrición na oficina
de emprego 0,90
4.- A condición de minusvalía 0,00
__________________
TOTAL 5,90
2.- CASCALLAR LOUREIRO, JOSE RAMON
1.- Servicios prestados en postos similares,
ata a data do anuncio desta convocatoria
no boletín oficial da provincia, 0,00
2.- Cargas familiares, 1,50
3.- Por antigüidade de inscrición na oficina
de emprego 1,20
4.- A condición de minusvalía 0,00
__________________
TOTAL 2,70
3.- CASTRO FARTO, ICIAR
1.- Servicios prestados en postos similares,
ata a data do anuncio desta convocatoria
no boletín oficial da provincia, 0,00
2.- Cargas familiares, 1,50
3.- Por antigüidade de inscrición na oficina
de emprego 1,00
4.- A condición de minusvalía 0,00
__________________
TOTAL 2,50
4.- CASTRO ABILLEIRA, JAVIER
1.- Servicios prestados en postos similares,
ata a data do anuncio desta convocatoria
no boletín oficial da provincia, 0,00
2.- Cargas familiares, 1,50
3.- Por antigüidade de inscrición na oficina
de emprego 0,30
4.- A condición de minusvalía 0,00
__________________
TOTAL 1,80
5.- MONTEAGUDO PEREZ, EMILIA
1.- Servicios prestados en postos similares,
ata a data do anuncio desta convocatoria
no boletín oficial da provincia, 0,00
2.- Cargas familiares, 1,50
3.- Por antigüidade de inscrición na oficina
de emprego 0,00
4.- A condición de minusvalía 0,00
__________________
TOTAL 1,50
6.- RIVAS GONZALEZ, MERCEDES
1.- Servicios prestados en postos similares,
ata a data do anuncio desta convocatoria
no boletín oficial da provincia, 0,00
2.- Cargas familiares, 0,00
3.- Por antigüidade de inscrición na oficina
de emprego 1,20
4.- A condición de minusvalía 0,00
__________________
TOTAL 1,20
7.- FERNANDEZ ALVAREZ, ARMANDO
1.- Servicios prestados en postos similares,
ata a data do anuncio desta convocatoria
no boletín oficial da provincia, 0,00
2.- Cargas familiares, 0,00
3.- Por antigüidade de inscrición na oficina
de emprego 1,20
4.- A condición de minusvalía 0,00
__________________
TOTAL 1,20
8.- SALGUEIRO BEA, REBECA
1.- Servicios prestados en postos similares,
ata a data do anuncio desta convocatoria
no boletín oficial da provincia, 0,00
2.- Cargas familiares, 0,00
3.- Por antigüidade de inscrición na oficina
de emprego 0,70
4.- A condición de minusvalía 0,00
__________________
TOTAL 0,70
9.- SILVA ABELLEIRA, MIGUEL
1.- Servicios prestados en postos similares,
ata a data do anuncio desta convocatoria
no boletín oficial da provincia, 0,00
2.- Cargas familiares, 0,00
3.- Por antigüidade de inscrición na oficina
de emprego 0,40
4.- A condición de minusvalía 0,00
__________________
TOTAL 0,40
10.- RUIBAL PEREIRA, MANUEL
1.- Servicios prestados en postos similares,
ata a data do anuncio desta convocatoria
no boletín oficial da provincia, 0,00
2.- Cargas familiares, 0,00
3.- Por antigüidade de inscrición na oficina
de emprego 0,00
4.- A condición de minusvalía 0,00
__________________
TOTAL 0,00
11.- PEREZ CALVO, ESTEFANIA
1.- Servicios prestados en postos similares,
ata a data do anuncio desta convocatoria
no boletín oficial da provincia, 0,00
2.- Cargas familiares, 0,00
3.- Por antigüidade de inscrición na oficina
de emprego 0,00
4.- A condición de minusvalía 0,00
__________________
TOTAL 0,00
12.- CAL FERNANDEZ, OSCAR
1.- Servicios prestados en postos similares,
ata a data do anuncio desta convocatoria
no boletín oficial da provincia, 0,00
2.- Cargas familiares, 0,00
3.- Por antigüidade de inscrición na oficina
de emprego 0,00
4.- A condición de minusvalía 0,00
__________________
TOTAL 0,00
O que se fai público para xeral coñecemento.
Moraña, 27 de maio de 2011
O SECRETARIO
Asdo. José Ramón Pose Barrigón

Accesibilidade