Buscar...

BANDO: PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGAMENTO ÚNICO POR FILLO/A MENOR A CARGO.

Compartir

BANDO
DONA. MA LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTE DO
CONCELLO DE MORAÑA.
FAI SABER:
Que a Consellería de Política Social, en base a Orde do 29 de decembro de 2017, convoca UNHA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGAMENTO ÚNICO POR FILLO/A MENOR A CARGO.

BENEFICIARIAS/OS:
Persoas que teñan o seu cargo filias/ as menores de tres anos, nados entre 2· 01-2015 e o 1-01-2018 e que, durante o ano 2016, nin elas nin ningún membros da unidade familiar estivesen obrigados a presentar a declaración polo imposto sobre a renda das persoas físicas correspondente a este período.
REQUISITOS:

  • Que os proxenitores teñan a súa residencia habitual en Galicia.
  • Que á data da solicitude os nenas- as convivan co solicitante.
  • Que por razóns de ingresos obtidos durante o 2016, nin elas nin ningún membro da unidade familiar estivesen abrigados a presentar a declaración polo imposto sobre a renda das persoas físicas correspondente a este período, nin a presentasen de xeito voluntario aínda sen estar abrigados a iso.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

  • D.N.I/NIF. da persoa solicitante e do seu cónxuxe ou parella.
  • Fotocopia do libro de familia.
  • Certificado de convivencia de toda a unidade familiar.
  • Copia da sentencia de nulidade, separación ou divorcio, de se-lo caso.

PRAZO DE SOLICITUDES: antes do 21 de marzo de 2018.
Para máis información e tramitación das axudas deberán acudir á oficina municipal do Servizo Social Comunitario do Concello, os días de atención o público (luns, martes e xoves), en horario de 9 a 13 horas.
O que se fai público para xeral coñecemento.
Moraña, 05 de febreiro de 2018.

Accesibilidade