Buscar...

Exposición Pública do Padrón do Imposto sobre vehículos de tracción mecánica do exercicio 2012

Compartir

Aprobados pala Dirección deste Organismo Autónomo os Padróns do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica do exerddo 2012, poranse ó dispar do público no Concello de MORAÑA, desde o día 30 de marzo ata o 30 die abril de 2012, ámbolos dous inclusive (art. 86.2 da Lei 30/1992, de 26 de Nlovembro, RJAP e PAC), podendo os interesados, durante dito prazo, examinen os mesmos. Podendo presentar, no prazo dun mes, desde o 01 de mano ata ó 01 de xunio de 2012, ambos inclusive, as reclamacións que estimen oportunas perante a Dirección do ORAL (art. 14.2 do Real Decreto Lexislativo
212004).
COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA DO EXERCICIO DO 2012.

De conformidade ca previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 212004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícasel1es ós contribuíntes afectados que o período voluntario de cobranza do imposto indicado, para o Concello de MORAÑA, será do 31 elle marzo ó 1 de Xuño de 2012, ámbalas dúas datas inclusive, rematando o día 1 de xufio de 2012 no momento de peche da caixa de cada oficina bancaria (arto 19.3 do Regulamento Xeral de Recadación).
O imposto poderá satisfacerse, consonte ca artigo 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, a través de calquera entidade bancaria oul na caixa dos Servizos Centrais do ORAL, empregando os instrumentos de ingreso (recibos) que se enviarán ó domicilio declarado do contribuínte por correo ordinario. No caso de perda do devandito instrumento, o abrigado ó pagamento poderá, ata o dia 01 de xullo de 2012, obter un duplicado na Oficina Periférica da Estrada (Av. Benito Vigo, 47 B, 36680 – A Estrada. TU. 986 57 02 62), nos Servizos Centrais – Servizo de Recadación (Avda. de Marín, 9-11. Tlf. 986 859 993 – 36071 – Pontevedra) ou na Oficina Periférica máis próxima o seu
domicilio.
Os contribuíntes que a 15 de maio de 2012 non tivesen recibido nos seus domicilios os instrumentos de ingreso disporán de prazo ata o 01 de xuño de 2012 para os solicitar na oficina indicada e efectua-lo pagamento nas entidades bancarias ou nos Servizos Centrais, posta que a non recepción non exonera da abriga do pagamento nin impide a utilización da vía de prema.
O presente anuncio ten carácter de notificación colectiva, ó abeiro do art. 102 da Lei 53/2003 Xeral Tributaria.
O vencemento do prazo en período voluntario, sen ter sido satisfeita a débeda, determinará o comezo do procedemento executivo, a percepción¡da recarga correspondente e demais conceptos esixibles tall e como se fixa no art. 26,28 e 161 da Lei 58/2003 Xeral Tributaria.
Pontevedra. 14 de marzo de 2012
O DIRECTOR
Miguel Ángel Santirso Fernández
Podedes descargar este bando en pdf aquí

Accesibilidade