Buscar...

Listaxe definitiva de persoas admitidas e de agarda da Escola Infantil de Moraña para o Curso 2011-2012

Compartir

RESOLUCiÓN DA XERENCIA DO CONSORCIO GAlEGO DE SERVIZOS DE IGUAlDADE E BENESTAR POlA QUE SE FAI PÚBLICA A L1STAXE DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E DE AGARDA DA ESCOlA INFANTil DE MORAÑA PARA O CURSO 2011-2012.
A Xerencia do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar ten a competencia para ditar a resolución que da publicidade á dita Iistaxe, de conformidade co previsto no artigo 18 do Regulamento de Réxime Interior das Escolas Infantís integradas na Rede de Escolas Infantís de Galicia, xestionadas polo Consorcio.
En atención ao exposto,
RESOlVO
1. Facer pública a Iistaxe definitiva de persoas admitidas e de agarda da Escola Infantil de Moraña para o curso escolar 2011-2012, por tramos de idade e orde de puntuación, segundo o anexo I desta resolución.
2. Establecer a apertura do prazo de matrícula do 10 ao 14 de outubro ambos os dous incluídos. A matrícula pode formalizarse na escola infantil en horario de 10.30 a 11.30 h e de 15 a 16.30 h. De non formalizarse a matrícula nas datas sinaladas enténdese que renuncia á praza.
Santiago de Compostela, 7 de outubro de 2011
Roberto Rodríguez Martínez Xerente

Accesibilidade