Buscar...

Listaxes definitivas de admitidos e de agarda da Escola Infantil de Moraña

Compartir

RESOLUCIÓN DA XERENCIA DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR POLA QUE SE FAI PÚBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E DE AGARDA DA ESCOlA INFANTil DE MORAÑA PARA O CURSO 2014-2015.
A Xerencia do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar ten a competencia para ditar a resolución que da publicidade á dita Iistaxe, de conformidade co previsto no artigo 18 do Regulamento de Réxime Interior das Escolas Infantís integradas na Rede de Escolas Infantís de Galicia, xestionadas polo Consorcio.
En atención ao exposto,
RESOLVO
Facer pública a listaxe definitiva de persoas admitidas e de agarda da Escola Infantil de Moraña para o curso escolar 2014-2015, por tramos de idade e orde de puntuación, segundo o anexo I desta resolución.
Establecer a apertura do prazo de matrícula do 10 ao 14 de outubro ambos os dous incluídos. A matrícula pode formalizarse na escola infantil de Moraña en horario de 10:00 horas a 12:00 horas e de 15:00 horas a 16:00 horas.
De non formalizarse a matrícula nas datas sinaladas enténdese que renuncia á praza.
Santiago de Compostela, 9 de outubro de 2014.
Roberto Rodríguez Martínez
Xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
Pódese descargar a listaxe no seguinte vínculo: Lista_definitiva_Moranha

Seguinte

Accesibilidade