Buscar...

Plan Marco Pavimentación Grixó

Compartir

OBRA: “PAVIMENTACION DE VAL EN GRIXO”
PROGRAMA: Plan Marco: Mellora de camiños municipais de acceso a explotacións agrarias 2016.

  • NUM DE EXPEDIENTE: PM 16-0304302A-0049.
  • DIRECCION DE OBRA:Arquitecta Municipal, Rosario Dalama Rodríguez.
  • ADXUDICATARIO: CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES S.A. (COVSA), de Pontevedra.

PRESUPOSTO DE ADXUDICACION: TRINTA E OATRO MILCINCOCENTOS CINCUENTA EUROS CON CORENTA CENTIMOS (34.550,40), e con arregro á seguinte financiación:

  • Xunta de Galicia (AGADER-FEADER): 22.047,55 euros
  • Concello: 5.996,35 euros
Accesibilidade