Buscar...

Programa Benestar en Balnearios 2015

Compartir

BANDO

DONA MARíA LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MORAÑA.
FAI SABER:
Que a Consellería de Traballo e Benestar convoca a concesión de prazas para participar no “PROGRAMA BENESTAR EN BALNEARIOS” 2015.
O desenvolvemento do Programa consiste en pasar 10 días con 9 noites entre o mes de XUÑO e o de DECEMBRO.
REQUISITOS:

  • Ser maior de 60 anos, ou de 55 e reunir a condición de pensionista do sistema da Seguridade Social, polos conceptos de xubilación, invalidez, viuvez ou outras pensións.
  • Estar empadroado e residir na Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Valerse por si mesmo para as actividades da vida diaria e atoparse en condicións de participar no programa.
  • Non padecer enfermidade incompatible coa actividade do programa ..
  • Precisar o tratamento termal solicitados e carecer de contraindicación médica para a súa recepción .

PRAZO DE SOLICITUDES ata o día 12 DE MAlO DE 2015.
Para mais información poden dirixirse ó Servizo Social Comunitario do Concello, os días de atención ó público, luns, martes e xoves de 9 a 13 horas.
O que se fai público para xeral coñecemento.
Pódese descargar este Bando en formato pdf aquí: programa-balnearios

Accesibilidade