• 8S4M5148
 • lapa_de_gargantans_2
 • Milagros de Amil1
 • 8s4m6621
 • c.s.xusta1
 • rapa_07
 • Casa Cultura 1
 • C.Amil3
 • petroglifos de ardegán 1

BANDO: PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGAMENTO ÚNICO POR FILLO/A MENOR A CARGO.


BANDO
DONA. MA LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTE DO
CONCELLO DE MORAÑA.
FAI SABER:
Que a Consellería de Política Social, en base a Orde do 29 de decembro de 2017, convoca UNHA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGAMENTO ÚNICO POR FILLO/A MENOR A CARGO.

BENEFICIARIAS/OS:
Persoas que teñan o seu cargo filias/ as menores de tres anos, nados entre 2· 01-2015 e o 1-01-2018 e que, durante o ano 2016, nin elas nin ningún membros da unidade familiar estivesen obrigados a presentar a declaración polo imposto sobre a renda das persoas físicas correspondente a este período.

REQUISITOS:

 • Que os proxenitores teñan a súa residencia habitual en Galicia.
 • Que á data da solicitude os nenas- as convivan co solicitante.
 • Que por razóns de ingresos obtidos durante o 2016, nin elas nin ningún membro da unidade familiar estivesen abrigados a presentar a declaración polo imposto sobre a renda das persoas físicas correspondente a este período, nin a presentasen de xeito voluntario aínda sen estar abrigados a iso.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

 • D.N.I/NIF. da persoa solicitante e do seu cónxuxe ou parella.
 • Fotocopia do libro de familia.
 • Certificado de convivencia de toda a unidade familiar.
 • Copia da sentencia de nulidade, separación ou divorcio, de se-lo caso.

PRAZO DE SOLICITUDES: antes do 21 de marzo de 2018.

Para máis información e tramitación das axudas deberán acudir á oficina municipal do Servizo Social Comunitario do Concello, os días de atención o público (luns, martes e xoves), en horario de 9 a 13 horas.

O que se fai público para xeral coñecemento.

Moraña, 05 de febreiro de 2018.

Deixa unha resposta

O Tempo en Moraña

Enlaces Destacados

Recollida Selectiva e Reciclaxe Centro de Investigación e Divulgación do Patrimonio Cultural Telefonos de Interese Plan Urbanístico Novo Plan Xeral Perfil do Contratante Plan Operativo de Promoción da Saúde e Prevención de Drogodependencias Oficina Virtual do Oral Programa de Prevención e Redución do Abandono Escolar Plan Concellos DEPO 2017 Plan Concellos DEPO 2019