Buscar...

Axudas para Accións Formativas

Compartir

Convocatoria pública para a programación de accións formativas dirixidas
prioritariamente ás persoas traballadoras desempregada
s
D. JOSÉ EIRAS PAZ ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MORAÑA FAI SABER QUE
A CONSELLERiA DE TRABALLO E BENESTAR convoca a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente a traballadores e traballadoras desempregados/as
BENEFICIARIOS.-a) Na via de programación la do artigo 15°: todos aqueles centros e entidades de formación inscritos no censo de centros colaboradores de formación ocupacional da Consellería de Traballo e Benestar, naquelas especialidades que teñan homologadas na data de publicación desta orde.
b) Na via de programación 1b do artigo 15°: as persoas físicas, as entidades xuridicas e as instituciáns que desenvolvan unha actividade que teña relación directa coa formación, así como todos os centros e entidades de formación inscritos no Censo de Centros Colaboradores de Formación Ocupacional da Conselleria de Traballo e Benestar.
c) Na vía de programación 2 do artigo 15°: administracións locais e outras instituciáns públicas ou entidades sen ánimo de lucro que teñan entre o seus fins a formación ou inserción profesional dos colectivos de traballadores a que se dirixen estes programas.
d) Na via de programación 3 do artigo 15°: as empresas, as súas asociacións ou outras entidades que presenten un proxecto formativo especifico para elas con compromiso de contratación inmediata.
2. Non poderán ser beneficiarias das subvencións aquelas entidades que non cumpran os requisitos establecidos no artigo 13° da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións e no artigo 10° da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 30 de xuño de 2011.
Para mais información pódese acudir ó Concello de Moraña ou chamar por teléfono o número 986 55 30 05
Podes descargar este bando en formato PDF aquí.

Seguinte

Accesibilidade